WS TECH - producent sprzętu medycznego - sklep firmowy

Masz pytania? Zadzwoń: +48 13 464 44 49

Regulamin sklepu

 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.wstech.eu jest prowadzony przez firmę WSTECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur, nr NIP: 687-17-22-142, nr REGON: 370513655, ma siedzibę w Sanoku przy ul. Okulickiego 43.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
  1. sklep internetowy sklep.wstech.eu
  2. telefonicznie pod numerami + 48 13 46 44 449, 513 702 601, 512 034 745
  3. oraz adres email wstech.sprzetmedyczny@gmail.com lub biuro@wstech.eu  
 3. Zakłada się, że składający zamówienie (Kupujący) zapoznał się z treścią Regulaminu
  i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 4. Kupujący w sklepie internetowym firmy WSTECH S.C. może być wyłącznie osobą pełnoletnią, osobą fizyczną lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem zwany dalej Kupującym.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienie jest rejestracja w sklepie oraz podanie niezbędnych danych osobowych.
 6. W momencie potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Podmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271
  z późniejszymi zmianami).
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.
 8. Stosowanie do ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych WSTECH. S.C. Administratorem danych osobowych jest WSTECH S.C.
  z siedzibą w Sanoku przy ulicy Okulickiego 43. Baza stworzona została wyłącznie
  w celu realizacji zamówień klientów i nie będzie udostępniana innym podmiotom. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego WSTECH S.C. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu. Firma WSTECH S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzanie nowych towarów do oferty oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
 10. Koszty dostawy przy zamówieniach zagranicznych, wymagających montażu lub przy dużej liczbie zamawianych produktów wyceniane są indywidualnie i pokrywa je klient. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przy zamówieniu większej ilości produktów oraz produktów wymagających montażu przez pracowników firmy WSTECH S.C.
 11. Płatność za zamówiony towar odbywa się w formie przedpłaty przelewem na konto, płatności za pobraniem lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym.
 12. Każda transakcja potwierdzona jest fakturą VAT.
 13. Warunkiem rozpoczęcia produkcji zamówień nietypowych, według indywidualnej specyfikacji jest dokonanie przedpłaty za towar.
 14. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą WSTECH S.C. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zmawiającego, numer dowodu zakupu (numer faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Reklamacje mechaniczne powstałe w czasie transportu zostaną rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności spedytora. W chwili odbioru musi zostać sporządzony protokół reklamacyjny w obecności dostawcy. Produkty zwracane w ramach reklamacji prosimy odsyłać wraz z oryginałem dokumentu sprzedaży, kartą gwarancyjną, która jest doręczana do każdego produktu oraz adnotacją o przyczynie reklamacji. Jeżeli wymiana na nowy produkt nie będzie możliwa, klient otrzyma propozycję zamiany na produkt o podobnych funkcjach oraz o zbliżonej wartości.
 15. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Warunkiem koniecznym do odstąpienia umowy jest pisemne oświadczenie klienta. Produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zapakować i odesłać na adres firmy WSTECH S.C., ul. Okulickiego 43, 38-500 Sanok. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu. Nadesłane zwroty na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. Zwrot kwoty za odesłany towar zostanie zrealizowany przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Towar nie może nosić śladów używania, nie może być zwrócony niekompletny. Produkty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.
 16. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej www.sklep.wstech.eu są własnością firmy WSTECH S.C. i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1944r. Nr 24 poz. 82 z późn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Firma WSTECH S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty ich opublikowania. Zamówienie złożone przed datą wprowadzenie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02.01.2017 .